...

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano:19 marca, 2015

Zapraszamy na V sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 16 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2014 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawieustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Biłgorajski.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.