...

Konkurs ofert

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano:30 stycznia, 2013
Uchwała Nr 365/2013
Zarządu Powiatu w Biłgoraju
z dnia 29.01.2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania planowane do zlecenia
w 2013 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.
 
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn, zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn, zm) oraz Uchwały Nr XXI/151/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok,
Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 

 

§ 1
1. Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na zadania Powiatu Biłgorajskiego planowane do zlecenia w 2013 roku z zakresu:
1. kultury:
– organizacja imprez artystyczno – kulturalnych o charakterze ponadlokalnym, mającym na celu inicjacje, kontynuację i podtrzymywanie tradycji historycznych oraz wartości
humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska,
– upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. kultury fizycznej:
organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym przy udziale uczniów szkół terenu powiatu,
uczestnictwo w imprezach sportowo-rekreacyjnych o charakterze ponadlokalnym,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. turystyki ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa:
– organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, będących promocją turystyczną powiatu.
– promocja i wspieranie rozwoju turystycznego powiatu biłgorajskiego.
– wyznaczanie lub konserwację szlaków turystycznych,
zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. promocji zdrowia:
– realizacja programów profilaktyki zdrowotnej,
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zamieszcza się:
– na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego,
– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.