...

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:19 września, 2014

Dochody budżetu powiatu w I półroczu roku 2014 zrealizowane zostały w wysokości 49.781.904,86 zł (co stanowiło 50,61% planu) z tego dochody bieżące powiatu wyniosły 49.502.561,92 zł, co stanowi 54,14% planu. Dochody majątkowe wyniosły 279.342,94 zł tj. 4,03% planu.

W ramach tej grupy dochodów największe pozycje stanowiły: subwencja oświatowa w kwocie 20.919.920 zł, subwencja wyrównawcza w kwocie 4.621.920 zł., subwencja równoważąca 3.461.418 zł. dochody domów pomocy społecznej w kwocie 4.194.169,73 zł., udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.821.162,00 zł, wpływy opłat komunikacyjnych wyniosły 1.027.882,11 zł, wpływy z gospodarowania nieruchomościami powiatu tj. najmu, czynszu , dzierżawy i trwałego zarządu oraz nieruchomościami skarbu państwa wyniosły łącznie 924.103,24 zł. Dodatkowo uzyskano kwotę 475.866,28 zł z tytułu przejętej po SP ZOZ-ie należności za wadliwą wymianę lampy do tomografu.

W ramach dochodów bieżących od gminni powiatów pozyskano kwotę 1.536.311,10 zł. Ze środków unijnych pozyskano kwotę 1.658.327,38 zł Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu wpłynęła kwota 4.769.177 zł, a na zadania powierzone 5.605 zł.

W zakresie dochodów majątkowych powiatu zrealizowane dochody wyniosły 279.3427,94 zł., pozostałe dochody majątkowe związane z pomocą finansową od gmin na przebudowę dróg powiatowych wpłyną w II półroczu po zakończeniu realizacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Dochodami majątkowymi w I półroczu były środki z budżetu państwa na przebudowę mostu w Radzięcinie w kwocie 195.200 zł. i dochody ze sprzedaży mienia powiatu.

Analizując realizację dochodów powiatu w I półroczu należy zwrócić uwagę na fakt, że dochody z podatku od osób fizycznych zrealizowano w 44,18% czyli mniej o 492.131 zł. niż zakładał plan, ale biorąc pod uwagę, że wpływy z podatku są wyższe w II półroczu plan powinien być wykonany. W I półroczu 2014 roku zrealizowano wydatki budżetu powiatu w wysokości 41.545.108,17 zł, co stanowi 42,05% planu, z tego wydatki bieżące wyniosły 41.425.822,06 zł tj. 48,74% planu. W I półroczu 2014 roku podobnie jak w latach poprzednich nie zrealizowano wydatków na cele inwestycyjne powiatu z uwagi na fakt, że większość wydatków inwestycyjnych ma miejsce w II półroczu po zakończeniu ich realizacji. Analizując poszczególne grupy wydatków to najwięcej wydatkowano na oświatę tj. kwotę 19.256.051,61 zł. Na pomoc społeczną wydatkowano 7.209.310,20 zł., na realizację zadań zleconych i powierzonych wydatkowano 4.333.211,86 zł. Na administrację samorządową wydatkowano 3.910.558,12 zł, na realizację programów unijnych w szkołach, urzędzie pracy i PCPR wydatkowano 2.431.023,11 zł., na drogi wydatkowano 1.698.926,63 zł., a na działalność Urzędu Pracy wydatkowano 1.229.768,05 zł. Na kulturę, sport, turystykę, ochronę zdrowia i promocje wydatkowano 550.624,47 zł. natomiast na obsługę długu powiatu wydatkowano 389.524,26 zł. Pozostałe wydatki powiatu na zadania z zakresu gospodarki gruntami, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i inne wyniosły 536.109,86 zł. Analizując wydatki powiatu za I półrocze widać, że wydatki bieżące są realizowane planowo tj. w 49% a tym samym na obecnym etapie realizacji budżetu nie ma istotnych oszczędności.

W I półroczu 2014 roku osiągnięto przychody w kwocie 7.568.398,41 zł. Z tytułu wolnych środków pozostających z 2013 roku. W I półroczu spłacono z tytułu rat kredytów i pożyczek kwotę 1.225.774,46 zł. Łączne koszty spłaty długu wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu kwotę 1.675.298,72 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie powiatu wynosi 23.966.777,90 zł w tym z tytułu kredytu na spłatę zobowiązań SP ZOZ pozostała kwota 14.468.037 zł. Roczne koszty obsługi długu wynoszą 3.871.548,92 zł.

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 3,94% gdzie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia powiatu wynosi 4,12%. Należy zwrócić uwagę, że zadłużenie powiatu jest o 1.285.774,76 zł niższe niż w roku 2013.

Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze 2014 roku, należy stwierdzić, że założenia budżetowe są co do zasady realizowane, jest zachowana właściwa relacja pomiędzy dochodami które zrealizowano w 50,61% a wydatkami, które zrealizowano w 42,05%. Należy jednak pamiętać, że większość wydatków związanych z inwestycjami i remontami nastąpi w II półroczu.