...

azbest

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano:16 kwietnia, 2013

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten obejmuje okres 30-letni, tj. lata 2003 – 2032.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego w ścisłej współpracy z Wojewodą Lubelskim opracował „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego”.

W czerwcu 2009 roku Zarząd Powiatu Biłgoraju przystąpił do uszczegółowienia sposobu postępowania z odpadami zawierającymi azbest poprzez opracowanie „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego”. W dniu 6 maja 2011r. Rada Powiatu w Biłgoraju podjęła Uchwałę Nr VI/44/2011 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Biłgorajskiego oraz Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego.

W/w Program usuwania azbestu zawiera: charakterystykę wyrobów zwierających azbest i oddziaływanie azbestu na zdrowie człowieka, regulacje ustawowe dotyczące użytkowania i usuwania wyrobów oraz odpadów zawierających azbest, gospodarowanie wyrobami i odpadami zawierającymi azbest w powiecie biłgorajskim, łącznie z inwentaryzacją wyrobów azbestowych w gminach z terenu powiatu biłgorajskiego, oraz z wykazem podmiotów posiadających decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, kierunki działań powiatu: pomoc finansowa i edukacja ekologiczna oraz harmonogram realizacji Programu.

W związku z tym, iż na terenie powiatu biłgorajskiego nie ma składowiska odpadów azbestowych. odpady azbestowe są unieszkodliwiane na składowiskach poza terenem Powiatu, a w szczególności na składowisku odpadów niebezpiecznych Piaski Zarzecze II w gm. Kraśnik, a także na składowisku odpadów niebezpiecznych w Poniatowa Wieś, oraz w Srebrzyszczu gm. Chełm.

Obowiązki wykorzystujących wyroby zawierające azbest

Przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:

 1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
 2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest.
  Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają właściwemu Burmistrzowi lub Wójtowi a osoby prawne – Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych:

– stopień pilności I – wymagane pile usunięcie lub zabezpieczenie,
– stopień pilności II – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
– stopień pilności III – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.

 1. Przechowywanie Oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego.
 2. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia.
 3. Przed rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie tych prac do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.

Do końca 2032 roku trzeba usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest z użytkowanych budynków, instalacji lub urządzeń z wyjątkiem odpowiednio zabezpieczonych dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz wyłączonych z użytkowania podziemnych instalacji zawierających rury azbestowo-cementowe. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektu musi się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Prace te mogą wykonywać wyłącznie uprawnione podmioty. Wykonawca robót, przed przystąpieniem do prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest, ma obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników w zakresie bhp przy zabezpieczaniu i usuwaniu azbestu, opracowania szczegółowego planu prac usuwania wyrobów azbestowych, posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego oraz zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac organom nadzoru budowlanego, inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac. Wykaz przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Bazy Azbestowej www.bazaazbestowa.gov.pl

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy prowadzić w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska, a po ich wykonaniu wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi obiektu oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie należy przechowywać przez okres co najmniej 5 lat.

Odpady azbestowe są docelowo unieszkodliwiane na składowiskach przeznaczonych do składowania odpadów zawierających azbest.

Wybrane przepisy prawne i dokumenty krajowe

 • „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” – przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu lata 2009–2032” (M.P. z 2009r. Nr 50, poz. 735 ze zmianą).
 • „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego”.
 • „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego” przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Biłgoraju Nr VI/44/2011 z dniu 6 maja 2011r.
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 3 poz. 20 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych(Dz. U.
  z 2011r. Nr 227, poz. 1367 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005r. Nr 216, poz.1824).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 817).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. z 2014r. poz. 1923).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973).


do pobrania: program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest