...

Absolutorium dla Zarządu

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano:22 maja, 2015

sesja1Wczoraj, podczas VII sesji Rady Powiatu w Biłgoraju radni udzielili zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2014. Sprawozdanie z wykonania przedstawił zebranym Starosta Marian Tokarski. Podsumował dochody i wydatki oraz wskazał najważniejsze inwestycje. Wszystkie komisje Rady Powiatu wydały pozytywna opinię o wykonaniu budżetu. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet został zrealizowany w wysokości 97 mln 137 tys. zł i stanowiło to 98% zakładanego planu. Dochody majątkowe wykonano w 95%. Natomiast wydatki wykonano w 95% i wyniosły 96 mln 630 tys. zł. Różnica między dochodami a wydatkami powiatu daje nadwyżką budżetową. Można postawić pytanie dlaczego dochody i wydatki nie zostały zrealizowane w 100%? Dochody, które nie zostały wykonane są spowodowane tym, że realizacja programów unijnych była niższa niż pierwotnie planowano. Dotyczy to programów miękkich w naszych szkołach zawodowych czyli : RCEZ, ZSBiO i ZSZiO, ale także w Urzędzie Pracy i PCPR – część środków niewykorzystanych przeszło na rok 2015, dotyczy to szczególnie programu „Staże u pracodawców”. Drugim powodem niewykonania dochodów był fakt, że powiat otrzymał niższe środki od gmin i powiatów na dzieci przebywające w wiosce dziecięcej i rodziny zastępcze, gdzie środki przekazywane są wg faktycznego pobytu dzieci w tym ośrodku – wyjaśniał Starosta Biłgorajski.

Natomiast wykonanie wydatków w 95% wynika z oszczędnej i prawidłowej gospodarki środkami finansowymi. Największe znaczenie mają tu oszczędności poprzetargowe. W 2014 Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości 22 mln 619 tys. zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne:

– Przebudowa drogi Gorajec – Tarnowola – koszt 5 mln 578 tys. zł. Wybudowano odcinek 15 km.

– Przebudowa mostu na rzece Biała Łada w miejscowości Radzięcin. Wartość zadania 445 tys. zł.

– Przebudowa ulic w mieście Biłgoraj Włosiankarska, Zielona, Polna, Parkowa 648 tys. zł – dotacja dla miasta.

– Budowa ul. Cegielnianej – wartość 1 mln 97 tys. zł.

– Budowa obwodnicy południowej miasta Biłgoraj w ciągu drogi wojewódzkiej 835. Wartość przekazanej dotacji 4 mln zł.

– Na zadania realizowane przez powiat wspólnie z gminami przekazano kwotę 5 mln. zł.

Łącznie na infrastrukturę drogową wydatkowano z budżetu powiatu kwotę 20 mln. zł, tj. 21% naszego budżetu.

– Na poprawę infrastruktury w DPS-ach wydatkowano – 339 tys. zł.

– Dla Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju zakupiono samochód terenowo – osobowy wraz z wyposażeniem na kwotę 113 tys. zł.

– Zakupiono 3 szt. samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Teodorówka, DPS Kombatantów i WTZ z Biszczy za kwotę 400 tys. zł.

– Na obsługę zadłużenia wydatkowano 3 mln 500 tys. zł.

Zadłużenie powiatu biłgorajskiego (23,3%) w stosunku do osiąganych dochodów jest niższe niż powiecie tomaszowskim (46%), ale znacząco wyższe niż w powiecie hrubieszowskim (6,8%) czy powiecie zamojskim (15,3%). Na tle pozostałych powiatów województwa lubelskiego plasujemy się na poziomie średniej. Głównym źródłem zadłużenia Powiatu są kredyty zaciągnięte na spłatę zobowiązań szpitala. To zadłużenie na koniec roku wynosiło 17.377.330 zł.

sesja2

Realizacja tego budżetu była prawidłowa. Udało się rozwiązać wiele trudnych spraw, zrealizować potrzebne zadania. Wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 32 km dróg powiatowych, poprawiliśmy infrastrukturę domów pomocy społecznej i bazy oświatowej oraz Muzeum. Zahamowaliśmy proces zadłużania powiatu kończąc rok budżetowy nadwyżką budżetową – zaznaczył Starosta – Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy przyczynili się do realizacji tego budżetu, dyrektorom szkół, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, za zaangażowanie, troskę i profesjonalizm, za to, że dzisiaj mogę stanąć tu przez państwem z podniesionym czołem i powiedzieć, że zadania powiatu zrealizowane zostały bardzo dobrze – dziękował Marian Tokarski.